آگاهی از محدودیت ها و شرایط ویژه رانندگی با گواهینامه پایه سوم در مدت یک سال اول اعتبار آن :

متقاضی گرامی :

به استناد تبصره ماده 4 آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی مصوب 1390/11/09 دارندگان گواهینامه پایه سوم در اولین مرحله صدور در سال اول مکلف به رعایت محدودیت ها و شرایط زیر می باشند که در صورت رعایت آنها و مقررات این آئین نامه گواهینامه رانندگی آنان تا سقف ده سال معتبر خواهد بود .

محدودیت های سال اول رانندگان گواهینامه پایه سوم به شرح زیر می باشد :

الف - در 3 ماه اول سال اخذ گواهینامه ، یک نفر دارنده گواهینامه پایه سوم که مشمول شرایط و ضوابط این دستورالعمل نباشد و یا فردی که دارای گواهینامه پایه دوم و یا یکم باشد هنگام رانندگی به همراه داشته باشند .

ب - عدم ارتکاب تخلفات منجر به اخذ نمره منفی طبق جدول موضوع ماده 7 قانون

پ - راندگی از ساعت 24 الی 5

ت - رانندگی در معابر برون شهری به استناد معابر بزرگراهی بین شهری تا فاصله حداکثر بیست و پنج کیلومتر از شهر

ث - تقصیر در تصادف منجر به جرح و فوت حسب نظر کارشناسان تصادف

ج - عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک ، سمعک و یا تجهیزات خاص

ماده 5 - در صورتی که برای افسران مجاز ، عدم رعایت شرایط و محدودیت های این دستورالعمل احراز گردد ، گواهینامه رانندگی مرتکب را پس از اعمال قانون ، با ارائه رسید ضبط نموده و برای تجدید آموزش ، حداکثر ظرف یک هفته به واحد صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی محل سکونت فرد ارسال می نمایند .


ماده 6 - رانندگان مشمولین ماده 5 این دستورالعمل با رسید این گواهینامه ، تا یک ماه پس از زمان ضبط گواهینامه فرصت دارند به واحد صدور گواهینامه محل سکونت مراجعه و در دوره های آموزش مجدد در یکی از اموزشگاه ها با ارائه معرفی نامه از پلیس شرک نمایند .

تبصره 1 - اعتبار گواهینامه مشمولین ماده 5 این دستورالعمل یک ماه پس از ضبط آن به اتمام می رسد ، راننده مربوط صرفا پس از ارائه گواهی آموزشی مورد تایید پلیس ، می تواند در خواست تجدید اعتبار گواهینامه بنماید .

تبصره 2 - اعتبار گواهینامه در صورت عدم ارائه گواهی آموزش توسط ذینفع به مرکز صدور گواهینامه پلیس در مهلت مقرر یک ماهه ، منوط به اجرای تبصره 1 همین ماده و اخذ مجدد آزمون انجام می پذیرد و اعتبار گواهینامه تجدید شده از تاریخ صدور تا زمان باقیمانده از یک سال تابع شرایط و محدودیت های این دستورالعمل می باشد .

تبصره 3 - در صورت تکرار عدم رعایت محدودیت های این دستورالعمل بیش از یک بار ، مرتکب مشمول تبصره 2 این ماده خواهد بود .

ماده 7 - کلیه دارندگان گواهینامه پایه سوم موظفند در یک سال اول اخذ گواهینامه جدیدالصدور بر روی شیشه جلو سمت راست و عقب سمت چپ خودرویی که با آن رانندگی می نمایند علامت مثل خطر یا مفاد نوشتار ( راننده جدید ) را نصب نمایند .

تبصره 1 - شکل ، ابعاد و مشخصات علامت یاد شده توسط پلیس اعلام و پس از قبولی در آزمون از سوی آوزشگاه های رانندگی به مهارت آمون تحویل می شود .

تبصره 2 - دارندگان گواهینامه پایه سوم در یک سال اول در صورت عدم نصب علامت یاد شده مجاز به رانندگی در معابر عمومی نیستند و در صورت تخلف مشمول تبصره 2 ماده 6 خواهند بود .