روزهای آزمون

 

متقاضیان شرکت در آزمون عملی شهر به نکات ذیل توجه فرمائید:

۱- روزهای آزمون جهت آقایان وبانوان صرفاً روزهای یکشنبه میباشد .

۲- شروع آزمون ساعت ۷:۳۰  صبح میباشد.

۳-جهت شرکت در آزمون عملی روز شنبه صبح یا بعد از ظهر جهت تحویل کاردکس و ثبت نام  در آزمون به آموزشگاه مراجعه فرمایید.

۴- جهت شرکت در آزمون همراه داشتن کاردکس ،کارنامه آموزشی،  اصل شناسنامه، اصل کارت ملی 

5-طبق تعرفه اعلام شده راهور هزینه شرکت در آزمون عملی برای بار اول 75/000 ریال میباشد.

6-هزینه شرکت در آزمون مجدد عملی 195/000 ریال میباشد.

 7- محل آزمون شهر آموزشگاه زنده رود: چهار راه باهنر- خیابان آیت الله صادقی- دوربرگردان دوم را دور زده- خیابان رسول جبار زارع می باشد