مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پایه سوم

1- اصل کارت ملی و فتوکپی دورو و یک برگ و یا تاییدیه از ثبت احوال
2- اصل شناسنامه و فتوکپی یک برگ (در صورت تغییر نام فتوکپی از صفحه توضیحات شناسنامه )
3- چهار  قطعه عکس (4×3) رنگی زمینه سفید پرسنلی تمام رخ بدون عینک که با عکس شناسنامه و کارت ملی مطابقت نداشته باشد. ( خانم ها با حجاب کامل و بدون آرایش و آقایان بدون فرم ریش ،مو ،کلاه )

4- پرداخت مبلغ 1/442/000تومان به عنوان شهریه ثبت نام ضمنا از بی سوادان و معلولین ثبت نام بعمل می آید.

5-هزینه کتاب 38000تومان مجزا از هزینه ثبت نام  می باشد