مدارک مورد نیاز جهت کاردکس و آزمون

1-اصل کارت ملی و کپی دو رو

2- اصل شناسنامه و کپی (در صورت داشتن توضیحات کپی از آن)

3- عکس 3 قطعه مشابه عکسهای ارائه شده قبلی + کل پرونده

4-پرداخت مبلغ 848/000 ریال بابت فیش های دولتی با دستگاه کارتخوان موجود در آموزشگاه